Hållbart boende - Kloka val för framtiden

2018-10-06

Hållbarhet inom byggbranschen är inget nytt, men är i större fokus än någonsin tidigare. Det är lätt att tänka energisnåla kylskåp och effektiv uppvärmning när man funderar kring hållbarhet. Vi fick möjligheten att ställa några frågor under en pratstund med Tobias Berge, som arbetar med installationslösningar på Sweco, kring hållbarhet, trender och vad man kan tänka på - på temat hållbarhet.

Vi vill gärna veta mer kring olika hållbarhetsstandards på bostadsmarknaden. Hur funkar de vanligaste miljöcertifieringarna?

Svanenmärkning - För att kunna marknadsföra småhus eller flerbostadshus som svanenmärkta skall ett antal kriterier vara uppfyllda. Kriterierna är inriktade på människors hälsa och miljöhänsyn. Det gäller både den färdiga produkten och vad som sker under byggtiden. Fokus ligger på användningen av kemikalier, energianvändning, materialval och att boendemiljön är god. 

Miljöbyggnad - Certifiering enligt miljöbyggnad ställer krav på yttre och inre faktorer. Fastighetens prestanda granskas av en tredje part med 15 indikatorer som grund. När det gäller boendemiljön inomhus är det exempelvis luftkvalitet, ventilation, dagsljusinsläpp och värmeinsläpp för en bra inomhusmiljö. Yttre faktorer är exempelvis byggvaror, energianvändningen och var energin till byggnaden kommer ifrån.

Nybyggen.se har ställt några frågor till ett antal användare som nyligen köpt nyproducerat eller som har för avsikt att göra det. Det har varit tydligt att hållbarhet är en hygienfaktor för många och kanske inget som för de flesta är avgörande i valet av husmodell, hustillverkare eller bostadsrättsföreningens byggbolag. Wow-faktorn kanske inte är så hög, utan som köpare förväntar man sig en bra och hållbar standard. Svanenmärkningen tycks vara starkare ur ett konsumentperspektiv då alla vet ungefär vad det innebär - en svanenmärkt bostad är en bra bostad. De allra flesta byggbolag som nybyggen.se listar arbetar också efter någon form av miljöstandard där de två vanligaste är Svanenmärkning och Miljöbyggnad.

Hur ska man tänka när man gör val av maskiner och vitvaror?

Ett konkret tips för dig som bygger hus eller ska göra maskinval i en nyproducerad bostadsrätt är att tänka på vilken ljudvolym dina vitvaror och hushållsmaskiner har. Speciellt i moderna hem som ofta har stora umgängesytor och öppna planlösningar i anslutning till köket. Kompressorer och diskmaskiner kan föra en del väsen även om de är dyra och fulla av funktioner. Självklart skall de också vara energieffektiva och ett bra sätt att bedöma det är helt enkelt energimärkning på produkten.

Gällande småhus, vilka är de bästa alternativen för uppvärmning?

Du som bygger villa bör undersöka vilka uppvärmningsmöjligheter som står till buds i området. Kan man borra bergvärme? Finns fjärrvärme framdraget? Ligger tomten i läge lämpat för solenergi? Det finns flera olika sätt att värma upp fastigheten. Tobias menar att det inte finns något alternativ som passar alla utan här gäller att utgå från tomten och möjligheterna i området.  

Fjärrvärmepriset varierar beroende på vilken kommun man bor i. Fjärrvärme är både tryggt och har miljöfördelar tack vare en effektiv produktion och reningsprocess. Frånluftvärmepump med vattenburen golvvärme är energieffektivt med en relativt låg investeringskostnad. Bergvärme kan bli en lönsam investering över tid om förutsättningarna är rätt. Nybyggen.se har kort beskrivit hur de vanligaste alternativen fungerar nedan.

Bergvärme - En bostad kan värmas upp genom en bergvärmepump som använder värme som lagrats i berggrunden. Ett hål ca 100-200 meter djupt borras där en vätskefylld slang sänks ned. Vätskan som cirkulerar värms upp av bergvärmen och pumpas upp och leds in i huset för att värma upp bostaden genom en bergvärmepump som utvinner värmen genom en kompressorteknik. Därefter leds vätskan tillbaka ner i berggrunden där processen upprepas.   

Frånluftsvärme - En frånluftsvärmepump ventilerar bostaden och använder ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp vatten. Enkelt uttryckt kan man säga att en frånluftsvärmepump använder energin i gammal förbrukad luft. Tekniskt skapas ett undertryck inne i huset som gör att ny uteluft sugs in genom bostadens ventiler. När luften cirkuleras inne i bostaden leds den uppvärmda luften till värmepumpen där energin återvinns. Värmepumpen försörjer på detta sätt hela bostaden med både värme och varmvatten. Oftast kombineras en frånluftvärmepump med vattenburen golvvärme.   

Luftvärme - För bostäder utan vattenburet värmesystem som istället har direktverkande el passar en komplettering med en luftvärmepump oftast bra. Luftvärmepumpen blir här ett viktigt komplement som sparar energi och kostnader genom att sprida värmen inomhus med en fläktanordning.  

Luft/vattenvärme - En luft/vattenvärmepump koncentrerar värmen i uteluften och värmer upp vatten i element/radiatorer inomhus. Uteluften sugs in och pumpas in i ett slutet system en kondensor avger värmen till husets värmesystem.   

Värmepanna - En värmepanna är kopplad till ett vattenburet värmesystem och källan till värmen kan variera. Det finns pannor som använder er, pellets, ved, gas eller olja.  

Fjärrvärme - Fjärrvärme är det vanligaste alternativet för uppvärmning och står för ca hälften av all uppvärmning i Sverige. Energin utvinns i ett fjärrvärme/kraftvärmeverk där vatten hettas upp och leder värme in i bostäderna kopplade till fjärrvärmenätet på orten.  

Hur ser du på solenergi som komplement?

Som komplement till annat värmesystem kan det vara intressant. Viktigt är läget på tomten. Söderläge och 40-45 graders vinkel på solcellsanläggningen brukar vara optimala förutsättningar. Att materialet och installationen är subventionerat genom bidrag med 30% av kostnaden från Länsstyrelsen är förstås en katalysator som skapar intresse och tar bort vissa barriärer.

Solceller används för att producera el medan solfångare används för att exempelvis värma upp en pool. I en framtid bör priserna pressas ytterligare på solcellerna, mycket pga produktion från Kina, så kanske kommer då också solenergi som komplement bli mer utbrett även om det redan idag är utbrett.

Vissa förutspår att vatten kan bli en bristvara i framtiden. Har du några tankar kring vattenförbrukning och hur man kan tänka kring hållbarhet här?

Inom nyproduktion idag är det vanligt med ndividuell mätning av vattenförbrukning i till exempel en bostadsrättsförening. Istället för att man delar på föreningens förbrukning som var praxis för ett antal år sedan, är det nu allt vanligare med att man betalar för det man förbrukar per hushåll. Det skapar naturligtvis incitament till sparsamhet då det är påverkbart för var och en att hålla ner vattenförbrukning.

I vår del av världen har vi överskott av vatten och det är inte en bristvara, men likväl är vatten faktiskt ett livsmedel vi skall vara rädda om. Vattnet skall renas och processas, i vissa fall värmas och nästan alltid transporteras för att nå hushållen, så visst finns det en ekonomisk och miljömässig kostnad med vår vattenförbrukning även i Sverige.

Förslag på lösningar som utvecklas är hushållens möjlighet att ta hand om regnvatten och gråvatten. Regnvatten duger till mycket och med rening i bostaden skulle det vara möjligt att bli självförsörjande. Likaså gråvatten, alltså det vatten som blir då vi till exempel duschat eller diskat, skulle kunna användas för exempelvis spola toaletten. Dock finns det f.n. ingen ekonomi i detta då vattenpriset de senaste åren varit lågt och de tekniska lösningarna idag är alltför dyra, men vem vet, i framtiden kan det vara både ekonomiskt försvarbart och en nödvändighet för hållbart boende.

Ser du några trender inom ditt område som du kan dela med dig av till nybyggen.se?

Det finns ett par saker att lyfta fram redan nu även om de är tidigt i utveckling. Säkerligen kommer i framtiden fokus på sk koldioxidneutralt byggande öka för att värna om miljö och hållbarhet. Koldioxidneutralt byggande innebär att man i hela kedjan skall förbruka lika mycket som man tillför. Tobias är inte förvånad om det kommer ett myndighetsbeslut kring koldioxidneutralt byggande i framtiden.

NNE som står för “Nära noll energi hus”, kommer bli byggstandard i Europa eftersom det finns ett EU-direktiv som gäller från 2021. NNE-hus har en mycket hög energiprestanda, och den lilla energi som behöver tillföras huset skall vara från förnyelsebar källa och dessutom framställd i närheten. Det kommer bli en tolkningsfråga i respektive EU-land tror Tobias, och i Sverige är det Boverket som skall utreda den svenska definitionen.

En annan trend som kommer och blir alltmer verklig är sk ekosystemtjänster i anslutning till nybyggda fastigheter. Ett bra exempel är skapandet av biodling på taket för honung och framförallt pollinering av naturen vilket är en absolut förutsättning för livet på planeten.

Även hållbart resande, såsom cykling, kommer stå mer i fokus förutspår Tobias. Detta gör att nyproducerade bostadsrättsföreningar i ökad grad tillhandahåller exempelvis säker cykelförvaring och laddstolpar för elbilar för att underlätta för de boende att välja hållbara transportalternativ. Även olika gemensamhetslösningar såsom att en del nyproducerade bostadsrättsföreningar erbjuder en bilpool för ett mer hållbart bilåkande.

Till sist, har du några tips kring avfallshantering i hemmet?

I nybyggda hus bör man fundera lite extra på hur hushållet skall hantera återvinning och sopor tycker Tobias. I äldre hus och lägenheter blir det lätt att man tar någon yta man har över, till exempel en källare eller garderob. Sophanteringen kan medföra dålig lukt och hygien så om du bygger nytt är tipset att planera för enkelhet och bra hantering av din källsortering.

Nybyggen.se tackar för pratstunden med Tobias och kan avslutningsvis konstatera att det finns mycket att tänka på när man ska bygga eller köpa ny bostad på temat hållbarhet. Det finns helt klart fördelar med ett nybyggt och modernt boende då det i högre grad är både ekonomiskt och socialt hållbart på ett annat sätt än äldre hus då andra normer gällde. Står du inför att bygga nytt hus - välj tomt och hustillverkare med omsorg! Tänk energieffektivitet och miljösmart. Står du inför att köpa en nyproducerad lägenhet, välj en i en byggnad som är miljöcertifierad. Ur klimatperspektiv är trä att föredra framför stål/betong och se gärna över vilka hållbara gemensamma lösningar som finns planerade i just det nybygget du är intresserad av.